Mijn Huisgenootjes

Algemene Voorwaarden

Huisgenootjes.com is een online platform om mensen met elkaar in contact te laten komen met de bedoeling om samen de woonlasten en gezamenlijke interesses te kunnen delen. Huisgenootjes.com fungeert als een faciliterende partij.

 1. Gebruik van de website

  De gebruiker verklaart zich expliciet aan de volgende gedragsverklaringen te houden.

  • Je dient 18 jaar of ouder te zijn om je in te kunnen schrijven bij Huisgenootjes.com.
  • Discriminerende, vulgaire en obscene uitspraken richting andere leden zijn ten strengste verboden.
  • Gebruik bij inschrijving je eigen naam en registreer niet met verschillende namen, dit om zo open en eerlijk over te komen naar de andere huisgenootjes. Sta in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Huisgenootjes.com verstrekte informatie. Je inschrijving is niet overdraagbaar aan derden.
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle op onze site geplaatste content en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Mocht het op een of andere manier niet klikken met een van de leden, neem dan beleefd afstand en laat elkaar in elkaars waarde.
  • Het is niet de bedoeling via deze site een liefdesrelatie te zoeken. Deze site richt zich puur op het matchen van huisgenootjes om de kosten van een woning en interesses met elkaar te kunnen delen.
  • Het is verboden de website te gebruiken om reclame, spam, kettingbrieven of andere ongewenste informatie te verspreiden.
  • Het is verboden om virussen te verspreiden, te hacken, in te breken of anderszins op schadelijke wijze de afgeschermde delen van de site te bezoeken.
  • Het is niet toegestaan om in je profielomschrijving (onder het kopje: Over mezelf) je telefoonnummer, mailadres of social media gegevens in te vullen.

  Huisgenootjes.com heeft het recht een ieder zonder waarschuwing van www.huisgenootjes.com te verwijderen indien men zich niet aan bovengenoemde gedragsregels houdt.

 2. Lidmaatschap / kosten

  Registratie als huisgenootje is gratis. Met een gratis account kan men, zonder enige verplichting, rondkijken op Huisgenootjes.com.

  Met de betaalde inschrijving kan er gebruik worden gemaakt van alle diensten die het Premium account biedt. Het Premium account gaat in vanaf het moment van betalen.

  Betalingen vinden plaats op de door Huisgenootjes.com aangegeven wijze. Huisgenootjes.com werkt samen met een gerenommeerde Payment Service Provider om alle betalingen veilig te verwerken. Prijzen zijn altijd inclusief BTW en andere heffingen.

  Actie: Geen match? Geld terug!

  Indien een Huisgenootje met een Premium Account na 3 maanden na inschrijving op Huisgenootjes.com geen Huisgenootje heeft gevonden, kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de ‘geen match geld terug garantie’, hetgeen inhoudt dat de kosten voor de Premium Account aan het betreffende Huisgenootje wordt geretourneerd.

  Een verzoek voor de ‘geen match geld terug garantie’ kan worden ingediend door een e-mailbericht te sturen aan mail@huisgenootjes.com, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de datum wanneer het Premium Account is ingegaan. Huisgenootjes.com streeft ernaar om binnen 2 werkdagen op het verzoek voor ‘geen match geld terug garantie’ te reageren.

  Deze actie geldt voor inschrijvingen met een Premium Lidmaatschap t/m januari 2018. Inschrijvingen na deze datum kunnen geen aanspraak maken op deze regeling.

 3. Privacy beleid

  Via Huisgenootjes.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

  Met uw inschrijving bij Huisgenootjes.com laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Huisgenootjes.com. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Huisgenootjes.com, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met andere huisgenootjes, controle van uw status door Huisgenootjes.com, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Huisgenootjes.com, worden de in dat kader relevante gegevens verwerkt.

  Huisgenootjes.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Huisgenootjes.com dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij de verwerking houdt Huisgenootjes.com zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Huisgenootjes.com gebruikt persoonlijke gegevens zolang nodig is om een match te kunnen maken met andere huisgenootjes. Hierna worden de persoonlijke gegevens uit onze database gewist. Mocht je eerder je persoonlijke gegevens verwijderd willen zien, dan kan dit ten alle tijden door hiervoor een verzoek te sturen naar mail@huisgenootjes.com.

  Huisgenootjes.com gebruikt gegevens over bezoekers van zijn website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen aan deze bezoekers (direct marketing, e-mailspam e.d.). Huisgenootjes.com stelt gegevens over bezoekers van zijn website niet beschikbaar aan derden.

  Op de website van Huisgenootjes.com zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgevens.

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Huisgenootjes.com zijn verbonden. Huisgenootjes.com kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Google: Voor het bijhouden van de statistieken op Huisgenootjes.com wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op je computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen.

  Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen: Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, kan Huisgenootjes.com bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Huisgenootjes.com de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Huisgenootjes.com pogingen ondernemen om de gegevens tot je persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

  Huisgenootjes.com stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

  Vragen of verzoeken: Mocht je vragen of een verzoek hebben dan kun je hierover contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor het contactformulier.

 4. Aansprakelijkheid

  Huisgenootjes.com is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van Huisgenootjes.com, althans de aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan de door het betreffende Huisgenootje betaalde inschrijvingskosten. Door inschrijving vrijwaart het huisgenootje Huisgenootjes.com voor alle schade en/of aanspraken (van derden) door gebruik van Huisgenootjes.com. Huisgenootjes.com is niet aansprakelijk voor geschillen die voortvloeien uit de contacten tussen huisgenootjes. Wanneer er een geschil is tussen leden onderling wordt Huisgenootjes.com van rechtswegen gevrijwaard van schade en daarop volgende claims van welke aard dan ook.

 5. Onderhoud

  Huisgenootjes.com is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in gebruik in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden en/of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Huisgenootjes.com ontstaat.

 6. Overmacht

  Huisgenootjes.com kan zich beroepen op overmacht. Overmacht betekent alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Huisgenootjes.com niet in staat is haar verplichtingen jegens de leden na te komen. Hieronder vallen storingen in de internet verbinding en/of netwerken.

 7. Intellectueel eigendomsrecht

  De rechten omtrent intellectuele eigendom met betrekking tot de website, waaronder de eigen teksten, eigen afbeeldingen, eigen foto’s, software, de databestanden en overig eigen materiaal berusten bij Huisgenootjes.com.

 8. Contact

  Vragen van welke aard dan ook kun je via het contactformulier of email (mail@huisgenootjes.com) stellen. Huisgenootjes.com streeft ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren.

 9. Registratie

  Huisgenootjes.com staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: 54476585 – BTW nummer: NL002061733B91.
  Vestigingsadres Mahlerstraat 35, 2162 AM Lisse, tel. 06-49310316

   

  versie mei 2018